Aandacht voor mediation bij VVD en D66 in opzet regeerakkoord

geschreven op: 7 september 2021

Als Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zijn wij content dat er (blijvende) aandacht is voor mediation, zo ook in het document op hoofdlijnen, ofwel de opzet voor een regeerakkoord, van de fractievoorzitters van VVD en D66.

In bijlage 1 van het inmiddels openbaar gemaakte eindverslag van de kabinetsinformateur Mariëtte Hamer lezen we aandacht voor mediation in deze passage onder ‘Justitie’ op pagina 4:

We versterken de rechtspositie van burgers en de rechtspraak, onder meer met adequate en voorspelbare financiering. De wetboeken van strafrecht en strafvordering worden gemoderniseerd. We verkorten doorlooptijden en nemen achterstanden in de justitiële keten weg, want hoe sneller een straf volgt op de overtreding, hoe beter dat is voor de vergelding en het voorkomen van recidive. We zetten meer in op alternatieve geschillenbeslechting, zoals buurtrechtspraak en mediation. Er wordt opvolging gegeven aan de zelfevaluatie die de Afdeling bestuursrechtspraak uitvoert. Om de toegang tot het recht voor burgers en mkb te vergroten, worden griffierechten betaalbaar gemaakt. We versterken de sociale advocatuur in lijn met scenario één van de aanbevelingen van de Commissie-Van der Meer’.

In juni dit jaar stuurde de MfN nog haar nationale stimuleringsplan mediation aan de kabinetsinformateur Mariëtte Hamer en demissionair minister van Rechtsbescherming Sander Dekker. In dit plan staat onder andere een publiekscampagne als eerste van een zestal belangrijke pijlers genoemd om de bekendheid van mediation in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid verder te vergoten.